closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„1

Van Bantam Den 27:' December

gezonden, dan wel gerelaxeerd sal dienen te wer

„den, gaande intusschen voorsz: sententie en de

verdere stucken ten sijnen laste in Copia volgens

apart register gemerkt ƒ. hier nevens met versoek

te mogen weeten den tijd voor hoe lang een van de

Jongst herwaarts gesonde keeten boeven in name

Ianuarij van mandhaar geweesen slaav van een

Europees steenbacker tot Batavia in de ketting

gekloncken is, alsoo wij sulx op het ontvange

naamrolletje van denselven niet bevinden be

„kent te staan, maar wel bekomen hebben berig„

ten hoeden peper voorraat altans soude groot

weesen 700. bharen alle nog ongeharpt, en desen

voorts bijgevoegt een copia gerecolleerde exanu

natie van seker geaufugeerde mansslaav gen:t

karim van Boegis toebehoorende een Balijse vrije

vrouwe tot Batavia in name Njaij waijang:

welke lijffeijgen bij desen overgaat met een oncost

reecq: van deselve ten bedrage van ƒ 34: 16:8: waar

van de affschrijvinge versoeken benevens de spoedige

te rug zendinge van de op het bijleggend maamrolle„

„tije bekent sijnde corporaal Fredrik Han en twee

schildergasten, die ter bestelling van dese bezijden

het kasje met de vooraangehaalde zoldijboeken

en.

39.

1729.—