closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 27:' December 1729.

en verdere bijlagen overgaan tot uEdele groot

agtbare, wiens dierbaare persoonen ons d’eere

geeven toe te wenschen met den uijtgang van

dit, en den intreede van het ophanden zijnde

nieuwe Iaar Godes mildenrijken zeegen tot

welstand der belangens van de generale

Compagnie, in wiens loffelijken dienst

wij ons geluckig agten te mogen zijn /:onder„

„stond:/ hoog Edele, gestrenge, wijd gebiedende

heeren /:lager:/ uw hoog Edelens gehoorsame

dienaren /:was geteeckent:/ Johan

Sautijn, Hendrik Duirvelt

M:s De Graaff, J:n Steenwijk, en

Simon Groenevelt /:in margine:/

Bantam Den 27.' December, 1729.

Batavia.

Aan zijn Edelheijt den hoog Edele gestrengen heere

M:r Didenk Durven

Gouverneur generaal, en d’ Edele heeren

Raaden van Nederlands India.—

Hoog