closeTerug naar inventaris

Transcriptie

41.

Van Bantam Den 5:' Januarij A:o 1730.—

Hoog Edele, gestrenge

groot achtbaare, Ernt

Pr den chinees

Lim Tocko

„Teste, manhaffte, wel

ontvangen den

6: Ianuarij 1730.

wijse, voorsienige, seer

genereuse, wijd gebre„

„dende heeren.

Dewijl den peper voorraat zedert de depecke

van ons Iongste schrijven aan uEdele groot

agtbare van den 27.' December Jongstleden

tot 1700. bhaaren is toegenomen, heefft den

Zultkan bij den gezaghebber laten aanhou„

„den, om de spoedige herwaarts zendinge van

een schip tot den affhaal van dien korl,

waar bij vermeend werd binnen korte nog

meerder gebragt te sullen worden van Lampong,

indien het handsaame weer, dat men nu

4. â 5. dagen herwaarts alhier gehad heefft,

wat blijfft aanhouden, na den wensch van

den rijxbestierder Pourba Nagara, alsoo

dien ministersal voor lang in til geweest zijn

„de reijse na Batavia nu vast sal voortgang

neemen volgens de ingekomen berigten op

maendag.