closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 5:' Januarij A:o 1730.

Maandag eerstkomende, off uijtterlijk den

Maandag daar aan volgende, zullende zijn

den 16.' deser ter begroetinge van onsen heere gou„

„verneur generaal, zijn hoog Edelheijt M:r

Durven

Diderik

uijt naam ende van weegen den vorst, waer

van egter nader schuldpligtige communicatie

geeven, en altans nog noteeren sullen, dat de zoon

van den overleden burger goudsmit Iacob Ser„

mes, voor eenige dagen na Batavia te rug

vertrocken is, na gedaan werk bij den zulthan,

wiens reecq: met de Comp: op den 3:' deser opge„

„maakt en geconfronteert sijnde, blijfft sijn hoog

heijt p=r slot daar bij te voren realen 101: 57: invoe„

„ge breeder consteerd bij de Copia derselve desen bijge„

voegt, benevens een notitie van sodanige goederen

als door ons op ult:o aug=s Jongstleden niet meer

andere benodigtheden voor dit comptoir versogt

dog onvoldaan gebleven zijn te weeten

10. p=s tromsnaaren.

30. „. piek-spitsen.

100. „. port d’exe

10. „. theerquasten

800. „. gezaagds ribben

50. bolsen panne-latten.

1000. p:s wisser spijkers; en

1. „. legger goede franse wijn voor den gesaghebber

welke goedertjes ’t zij alle off wel gedeeltelijk wij eerbiedig

versoeken.