closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 23:' Ianuarij 1729.

„volgens de daar van sijnde contracten tusschen

de negorije Bantam ende Nederlandse compagnie

opgeregt, kunnende ten reguarde der peper handel

der geringe marchantjes binnen uw hoog Ed=s

zoons negorije Bantam kunnen peper met

lang in derselver vaartuijgen blijven leggen

en zoo mede niet in de pakhuijsen van uw hoog

Ed=s zoon Padoeka Sirij Sulthan, waaromme

door uw hoog Ed=s zoon aan den heere gouvern=r

generaal Diderik Durven ende de raaden

van India werd versogt, dat 'er naar het

aloude gebruijk door d’E: Comp: maandelijx

soo spoedig doenlijk zij een schip na Bantam

mag werden gezonden tot den affhaal van de pe„

„per, op dat de wederzijdse peperhandelaars van

Lampong en Bantam daar door mogen aan

„gemoedigt, en de peper planters opgewekt werden

tot het verbeteren en uijtbreijden hunner gesa„

mentlijke peper plantagien na den wensch van

uw hoog Ed:s zoon Padoeka Sirij Sulthan, die

daaromme, en tot een nader bewijs van desselvs

kertelijke genegentheijd en lieffde niet heeft kon„

„nen nalaten bij desen den persoon van pangeran

aria Pourba nagara te committeeren, om

Batavia