closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 23.' Januarij 1730

Batavia-waarts te stevenen ter verschijninge voor

den heere gouverneur generaal Diderik Durven

ende de raaden van India, ’t geene, niet Iegenstaende

uw hoog Ed:s zoon Padoeka Sirijsulthan sulx al

diverse malen heeft doen effectueeren door den

continueelen swacken toestand, waar mede

ged:te pangeran aria Sourba nagara teffens is

aangedaan geweest, dus lange is uijtgesteld gebleven,

wes versoeke dat den heere gouverneur generaal

Dederik Durven ende de raaden van India

hem sulx voor al gelieven ten besten te duijden in„

„dien hij daar inne al eenigsins mogte hebben mis„

i

„daan, zijnde ged: pangeran aria Pourba Nagara,

nevens sijne mede gesellen, gelast onsen t weegen uijt

een zuijvere en opregte genegentheijt, den Iegenwoor

„digen heere gouverneur generaal Diderik Durven

toe te wensschen alle desidereerende zeegeningen en

voorspoed met zijn hoog Edelheijts verheffinge tot

dat seer aansienlijk ampt van gouverneur generaal.

voorts betuijgt uw hoog Eedelens zoon Padoeka

Sirij Sulthan aboel moehhalan moehhamed zein

oel abbadien zijne veelvuldige dankbaarheijt aen

den heere gouverneur generaal Diderik Durven

ende de raaden van India voor het aangename geschenk,

bij.

53