closeTerug naar inventaris

Transcriptie

25

Van Bantam Den 23.' Januarij 1730.

nevens zijne verdere met gezellen overgebragt is

heeft uw hoog Ed=s zoon den inhoud derselve bevonden

te zijn een meenigte heijlsame redeneeringen en

onderwijsingen ten opsigte van de peper handel, waer

omtrent door de peperhandelaren zoo Bantam„

„mers, als Lamponders noijt eenige onsuijvere, maer

altoos goede gesuijverde peper aan de successive 's E:

comp=s gemagtigdens tot Bantam is geleverd

geworden, zoo ten tijde van uw hoog Ed=s zoons

overledene heer vader zulthan Hhadji abdul

Cakar aboen natsar, als mede onder de regeeringe

van den overledene sulthan aboel salal, en indier

„voegen ook onder de tegenwoordige regeering van uw

hoog Ed=s zoon Padoeka Sirij Sulthan, want wan,

„neer de bediendens van uw hoog Ed=s zoon de peper

sullen harpen ofte weegen, geschied sulx altijd int

bijweesen van sodanigen schrijver van de Neder„

landse comp:, die daar toe door de successive

gemagtigdens van d’ E: Comp: wierd vertrouwt

weshalven uw hoog Edelens zoon sig dien aengaende

ten vollen versekert houd, wijl, als gesegt, de be„

„diendens van uw hoog Edelens zoon noijt alleen

de peper karpen en weegen maar altijd in presentie

van een schrijver van de Nederlandse compagnie

En

55