closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Bantam Den 23:' Januarij 1730.

En aangesien uw hoog Edelens zoon door den heere

gouverneur generaal Mattheus De Haan. (:L: H:/

bij ged:te missive is versogt geworden te besorgen, dat

de van Batavia gevlugte slaven, en andere boos„

„wigten, welke sig in’t koninkrijk van uw hoogh

Eedelens zoon mogten onthouden wierden gevat,

en overgegeven, en insonderheijt den bekenden ba

lijer soenton, dewelke tot Batavia verscheijde

moorden en boose feijtelijkheeden had gepleegt,

waar over sodanigen persoon naar den eijsch der

regten wel diende gestraft te werden, zoo keefft

uw hoog Edelens zoon, zijnen eijgen zoon

pangeran Radja ningrat geordonneert dien

persoon te gaan opvatten, om denselven levendig

te bemagtigen, maar alsoo hij eerst amok be„

„gon te speelen, en 'er eenig volk door hem wierd

gequetst, is hij Toenton door een hoop volks over„

„vallen sijnde, vermoord geworden, en dusdanig

aan s E: Comp=s gemagtigde tot Speelirijk

g'entrageert, willende uw hoog Ed:s zoon sa

„doeka sirij sulthan mede seer gaerne, al dat gean

gespuijs ’t geene sig in’t Bantamse rijk mogte

in de briev staat meml

karakan, ’t geene bescher

men voorst aan ke=a

bevinden, tragten uijt te roeijen door de mede

betekent

een schriffant Sal

dulpe van den heere gouverneur generaal

moeten zijn

Diderik

4