closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 23.' Januarij 1730.

Diderik Durven ende de raaden van India

want van aloude tijden aff, ’t sedert de dagen van

onsen overledene heer vader Sulthan khadji abdul

cahar aboen natsar tot heden toe in de dagen van

uw hoog Edelens zoon Padoeka siri sulthan aboel

moethasan moerhamed zein del abbadien, hebben

wij nergens anders om hulpe versogt, dan alleen

bij den heere gouverneur generaal Diderik Durven

ende de raaden van India, dewelke steeds derselver me

„de werkende, bijstand in’t beschermen en voorstaan

van ’t geene tot welstand van ’t koninkrijk Ban„

„tain konde strecken hebben bethoond.

voorts is aan uw hoog Edelens zoon uijt meergem:

missive van den heere Mattheus de Haan

te voren gekomen, hoe zijn hoog Edelheijt tot leed„

„weesen had gesien bij een briev van uw hoog Edelens

zoon desselvs ongenoegen over het gedrag van den

oppercoopman Ian Sautijn welke s E: Comp:s

weegen tot Bantam binnen Speelwijk resideerde,

als off denselvende intentie van uw hoog Edelens

zoon Padoeka sirij Sulthaan contrarieerde,

ende zaken behandelde, tegens de Coltinuen van

de vorige 's E: Comp=s gemagtigdens die tot

Bantam hebben geresideert, mitsgaders, dat

haar

57