closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 23.e Ianuarij 1730.

haar hoog Edelens ter voldoeninge aan uw hoog

Edelens zoons versoek, dienvolgende gaerne een

ander bequaam persoon tot vervang van ged:te

commandeur soude tragten op te zoeken,

alschoon den heere gouverneur generaal ende

de raaden van India nog niet regt bekend was

de ware reedenen van uw hoog Edelens zoons

ongenoegen; voor welke gedane eimneringe

van den heere gouverneur generaal ende de raden

van India uw hoog Ed:s zoon, bij desen zijn val

ā€˛vuldige dankbaarheijt affgelegt hebbende, stelt

uw hoog Edelens zoon Padoeka Sirij sulthaan

tans egter wederom sijn vertrouwen op den

tegenwoordigen gouverneur generaal Diderik

Durven ende de raaden van India, in hoope

levende, dat het haar hoog Edelens om reedenen

voorsz: sal mogen behagen, den commandeur

Ian Sautijn te doen vervangen.

En aangesien door voorn: commandeur

Ioan Sautijn ook aan uw hoog Edelens zoon

Padoeka krij sulthaan uijt naam van den

overledene heere gouverneur generaal Mattheus

De Haan is bekent gemaakt, dat gem: zijn

hoog delheijt bij een missive welke gedagte

commandeur