closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banram Den 1.e Februarij A:o 1730.

wijdgebiedende heeren /:lager:/ uw hoog Edelens on„

„derdanige dienaren /:was getekend:/ Ioh:n Sautijn,

Hendrik Duiwelt, P:E: de Graaff, J:r Steenwijk

en Simon groenevelt /:in margine:/ Bantam

Den 1.' Februarij 1730.

Batavia.

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edelen gestrengen heere, en

M:r Diderik Larven

Gouverneur generaal, en d’ Edele heeren raaden

van Nederlands India.

Hoog Edele, geserenge, groot

agtbare, Erntfeste, manhaffte

ontvangen den 10.

Februarij 1730.

P.r den inlander

wel wijse, voorsienige, seer gene„

Stamat.

„reuse, wijd gebiedende heeren.

aangesien men alhier heeft ontvangen berigt dat den

oppercoopman en Samarangs gesaghebber WillemTer

smitten van uw Edele groot agtb: versogt heeft uijt

dat gebied ontslagen te werden, neeme de vrijheijt tot

het fungeeren van dat ampt aan uw Edele groot

agtb: aan te bieden mijne geacquireerde ervarend„

„heijt te dier custe, dewelke desen in te lijven, mij aan

eijgsen