closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 8.' Februarij 1730.

eijgen loffuijting schijnende te sullen schuldig maken,

sal ik mij daar van onthoudende, het Iugement

overlaten aan het wijs en doorsigtig oordeel van uw

Edele groot agtb:, en van derselver benevoleutie ootmoe„

„dig bij desen versoeken tot het administreeren van op„

„gemeld gebied, gunstig aangesteld, en g'emploijeert

te mogen werden in welkers verwagting, en hoope

mijnen ijver en verrigting successive uw Edele groot

agtb: applandissement sal erlangen, besluijten onder„

„schrijvende met de grootste eerbied te zijn /:onderstond:/

hoog Edele gestrenge wijd gebiedende heeren /:lager:/ uw'

Edele groot agtb: ootmoedigen en prouwschuldigen die

„naar /:was getekend:/ Joh:n Sautijn /:in margine:/

Bantam Den 8.' Februarij 1730.

Batavia.

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

H:r Diderik Durven

Gouverneur genepaal ende Edele heeren Raaden

van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge groot agtbare,

E:r den kiaria

Radja Padana

ontvangen den

Erntfeste, manhafte, wel wijse, voorsienige

24. februarij 1730.—

seer genereuse, wijd gebiedende heeren.

3