closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 8:' Februarij A:o 1730.

onder dato p:r deser van den eerst ondergetekende affgegaen

een

gunstig

zijnde, ootmoedige supplicatie om door de goedheijt

van uw Edele groot agtb: gehonoreerd te werden met

het Samarangse bestier in steede van den heer Willem

Ter Smitten, die bereijds desselvs de missie soude versogt

gehad hebben van uw Edele groot agtb:, versoekt den

„selven met uw Edele groot agtb: gewoone en genereu„

„se indulgentie in opsigte sijner primaturiteijt

vereerd te werden, mitsgaders wij met uw Edele

groot agtb: seer gerespecteerde beveelen, off men

net de Berbice te rug sal zenden de goude cou

„bangs, die der sulthan tegens rd=s 10. altans niet

aanstaan, en nog te min doen soude, als deselve

na deie inhoude van uw hoog Edelens bevelbij

brieve van den 28.' maart A:o 1704. in extract desen

annex met gewoone rabbath in reekening soude

moeten valideeren; in selvervoegen is het gelegen

met het paijement, waar van den - .- deser desmor

„gens een duijsend rijxd=s hebbende laten affhalen, die

â uso in reecq: gebragt waren het het voorsz: paije„

ment des nademiddags te rugbrengen en roijeeren

in opgem: reecq:, den eerst ondergetekende desselvs

verwondering en bedugting in opsigte des vorsten

ongestadigheijt te kennen gegeven hebbende aan den

pangerang,