closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 21.' Februarij A:o 1730.

Bij desen met toezending van het rapport der sodanige

gecommitteerdens, als vrugteloos den 19: deser geweest

zijn ten hove om sijn hoogheijt te tragten van die

nadere instantie op een welvoegende wijse te dier„

teeren.

De scheepen, die 't sedert ’t affgaan van onse Iongst ge„

„meene advijsen aan uw Edele groot agtb: van den

4.' deser Bantam gepasseert zijn, zijn geweest

twee na den westen; als een op den 7.e en een den

17:' deser benevens een sloep, item na de oost, een

den 7:' twee den 10:' en een den 16:e mitsgaders op

den 19.' twee vreemds scheepen komende uijt den

Noorden west heen Zeijlende.

waar mede dese besluijtende verblijven met schuldig

respect /:onderstond:/ hoog Edele gestrenge wijd ge„

biedende heeren /:lager:/ uw hoog Edelens pligtschul„

„dige dienaren /:was getekent:/ Ioh:n Sautijn

M:r de Graaff, J:n Steenwijk in Simongroenevelt

/:in margine:/ Bantam Den 21:e Februarij 1730.

Rannort gedaan aan den E: heer

Johan Sautijn oppercoop„

„man en gesaghebber te deser beset„

„ting door de ondergetekende

administrateur