closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 21:' Februarij 1730.

Cadministrateur Mauritius

De Graaff, den fiscaal Ian

Steenwijk en Eersten clercq

Mattheus Wilshuijsen.

E: agtbaren heer.

Ingevolge van uE: agtb: g’eerde ordre heden voormiddag

na verkregen audientie geweest zijnde ten hove, soo hebben

na afflegging van derselver vrundelijke groete aan den

zulthan, die majesteijt op een minsame en beleeffde

wijse tragten te diverteeren, van nader te laten

affgaan een versoek om rijs, door voorstellinge dat

hoe schaars de Comp: daar van voorsien was, haar

hoog Edelens nogt ons belooft hadden sijn hoogheijt

daar mede soo dra mogelijk te sullen gerieven, en

dat hij sulx dan belieffde aff te wagten, off ten minsten

gemelte zijn instantie voor eerst nog wat in te sien

etc:a dog zijn majesteijt persisteerde bij zijn vorige

inclinatie, om kiaria radja Sadana aanstaande

Dingsdag na Batavia aff te zenden, om te sien

off aldaar van de Comp: voor sijn reecq: geriefft

konde werden met een hondert Bantamse coijangs

van dat graan, tegens een honderd spaanse realen

ijder coijang: dan wel anders te versoeken licentie

om sulx te dier plaatse van particuliere te mogen

kopen.

7.