closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6.' Maart 1730.

goude coubangs tegens 10. rd=s hollands het p=s no de

ordre van uw Edele groot agtb:, en soo mede voor de

gNederlands

tweedemaal de twee duijsend vijffhondert rd=s aan paije

„ment met 't waalv p=r cento opgeld, dog wat den vorst

den gezaghebber daar op heeft laten seggen heeft zijn

E: niet mogen versuijmen in onsen Iongsten gemeld

voor aff ter kennisse te brengen aan uw Edele groot

agtb:, wiens g’eerde beveelen in opsigte van hoedanig

niet dat goed te handelen wij met eerbied blijven

verwagten te verstaan, terwijl intusschen reveren

„telijk excus versoeken over dat men door het onge

licentieerd weder zende van die spetie toegebragt

hebben ongenoegen aan uw Edele groot agtb:, uijt

welkers name en onder vrundelijke groete den

vorst bedankt is geworden voor het geschenk van de

voor aangetogen negen bhaaren witte peper, die

verzelt hadden sodanigen missive, als door zijn

hoogheijt met desselvs geretourneerde zendelingen

aria Soera doeta en tommegom wangsa Hta,

aan uw Edele groot agtb: was affgezonden, en die

men zijn majesteijt gecommuniceert heeft gere„

„cipieerd te zijn met de vereijschte statie, mitsga„

„der dat deselve ten naasten zoude beandwoord wor

„den etc=a, onder aanbieding uijt uw Edele groot agtb:

name

15