closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' Maart 1730.

Name en groete van Zodanige geschenk goederen

als in recompens van de voorwaarts gemelte negen

Baaren witte peper ons toegekomen en met dank

segginge geaccepteerd zijn bij den vorst, bezijden

de ontvangen vijff en twintig ponden deugtbaame

canneel in ruijling ofte goed-doening van de door

hene te rug gezondene ondeugende canneel, dewel„

„ke men bij navrage ontdekt heeft ook maar be

„staan gehad te hebben in een gelijke quantiteijt

van 25. ponden alskoon die door den altans te

Batavia Zijnde radeen wignia Nagara ver„

„keerdelijk voor 33. kattijs verzeguld overgegeven

en door ons versuijmd sijn te laten naweegen, waer

over eerbiedig excuus versoeken omtrent in Edele

groot agtb:, na welkers g’eerde intentie wij met

bijsonder genoegen ontwaard hebben gerigt te

zijn geweest onse behandeling in de gestelde ordre

aan den fiscaal Steenwijk ter agterhalinge

van twaalff stux liffeijgenen en andere goederen

tot dena den boedel van den alhier overleden

chinees capitain Srowako behorende ter zake

wij onse aansprake omtrent zijn hoogheijt op den

16.' November Iongstleden na bekomene audientie

bij den vorst in het billijk opeijsschen uijt uw,

Edele