closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6.' Maart 1730.

zijnde gekomen, versoekt den eerste tot draeijer, en den

laatste tot lademaker met de gagie daar toe staande

bevordert te werden, alsoo tot die diensten eenigen tijd

alhier gebruijkt zijn, en daer in genoegen geeven.—

onder de alhier van Batavia gezondene ketengan„

„gers is 'er eene met name kartizoera die op den

15:' feb„rij 1725. gecondemneert is in de ketting geklour„

„ken te blijven voor den tijd van vijff agter een volgen„

„de Iaren, dewelke als nu verscheenen zijnde, heefft

ons denselve laten versoeken, om gerelaxeerd, en we„

„der op vrije voeten gestelt te mogen werden, ’t gunt

wij denselven hebben toegesegt, ingevalle sulx goedig„

„lijk sal weesen geconsenteerd, door uEdele groot agtb:,

dewelke al verder believen te weeten, de slegte gesteld

„heijt der houte brugge, die sig agter Speelwijk aan de

oostkand over de gragt steekt, waar van het onder

en boven stel genoegsaam vergaan is, volgens het

geannexeerde copia rapport van sodanige gecom

„mitteerdens, als dientweegen inspectie hebben ge

„nomen op den 2.e deser: zoodat van uw Edele groot

agtb: qualificatie versoeken tot het vernieuwen van

die brug, ’t zij met een val off wip, dan wel vast, zoo

als deselve voorsien van een kek van latten bevorens

is geweest.

Den.