closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' Maart 1730.

Den 3.' deser heeft men alhier tijdig bekomen, na luijd van

het geannexeerde rapport: van den gezagvoerder van de

doot de Roode, als dat het schip Kokshorn medio Novemb:

met een goede lading uijt China na Nederland vertrokken

is, volgens het geen den gezaghebber van de chialoup De

valk van Engelse vrinden soude hebben verstaan, die hem

voor eenige dagen waren aan boord geweest, van een der

scheepen mogelijk, die wij bij onsen Iongste van den 21:e Febrij

laatstleden genoteerd hebben uijt den noorden gekomen, en

Bantam gepasseerd te zijn op den 19.' dier maand.

voorts gaat hier nog nevens een onkost reecq: van

sodanige ƒ121: 4:— als over kosspenn: voor den tijd van

thien dagen verstrekt sijn aande scheepelingen van het

schip Berbice, op het versoek van dies overheeden,

bij verloop van randsoen.

het Bantambe restant der peper bestaat in 700. onge„

aarpte bharen, en is den koning ten agteren realen 5082:11:—

Zedert het affzenden van onsen Iongsten voorm:t is het

passeerd

schip Pallas alhier op den 1:' deser, en gisteren Schuijtwijk.

waar mede dese besluijtende verblijven met schuldige eerbied

/:onderstond:/ hoog Edele gestrenge en wijd gebiedende heeren /:lager:/

uw hoog Edelens onderdanige dienaren /:was getekend:/ Ioh=n.

Saurijn, Hend:k Duiwveld, M: De Graaff, b:r Steenwijk, en Simon

groenevelt /:in margine:/ Bantam Den 6:' Maart 1730.

Register

27.