closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 11.' Maart 1730.

Het het schip Berbice affgegaan weesende het origi„

neel, en p:r de boot De Boode het duplicaat van ons Jongst

eerbiedig schrijven aan uw Edele groot agtb: van den 6.e de

„ser, dient desen eenelijk ten geleijde van een notitie, we„

„gens het mancqueerende op onsen generalen Iongsten

eijsch van benodigtheeden voor dit comptoir gedaan

onder ult:o augusto laatstleden voor een rond Iaar, en

aangesien wij de goederen op de gem: notitie gespecificeerd

de hoog benodige, insonderheijt de latten en plancken

tot het onderhandse werk met het repareeren van s

Comp=s pakhuijsen in speelwijk, zoo neemen de vrijheijt

op de gerugten, dat alhier binnen korten weder een schip

staat te komen, eerbiedig te versoeken ons die ontbree„

kende goederen daar mede toegezonden mogen werden.

zedert het affgaan van voorm: onse Jongste advijsen, is den

voorraat der peper merkelijk alhier geaccresseerd, alsoo desel„

„ve tans al bestaat in ruijm 900. bharen, ’t geen den zultan

in beleeffde ter men door zijnen eersten peper sinaucier

pangerang Coessoema diradja den gezaghebber gisteren liet

weten met versoek daar van ook kennisse te geeven aan uEdele

groot agtb:, wiens dierbaare personen bevolen hebbende in de

bescherminge des allerhoogsten verblijven met respect /:onderst:d/

hoog Edele gestrenge wijd gebiedende heeren /:lager:/ uw hoogh

Edelens gehoorsame dienaren /:was getekent:/ Joh:r Sautijn,

Hendrik