closeTerug naar inventaris

Transcriptie

31

Van Malacca de dato 10:' 8ber: 1707.

na het afvaerdigen onser laeste onderdanige lette„

wanneer en met wie

ren gedagteekend den 14:' aug:o laestleden p:r do

laast gesz: hebben

chialoup en in handen van den borger frans bar„

bier (waer van als mede die van den 28: april

anno stantij de copias desen sijn versellende en

aen welkers jnhoud ons tot vermijding van een

dubbeld verhael, eerbiedig sullen gedraegen)

haer hoog Ed: missive

vonden wij ons op den 22:e 7ber: pass:o met de komste

van den 6=en 7ber: p:r den

chinees siwatko ont„

fangen

van de chialoup, toegehoorende den chinees

siwatko vereert met uw E E: hoog Ed=ns gevene„

reerde missive van den 6:e bevorens, waar uijt al

ter eerster opsigt met lieff sagen, dat onse suc„

cessive van hier na costij overgesondene brieven

besijden de daer in geciteerde bijlaegen, be„

hoorlijk adres hadden erlangt, mitsgaders uw EE.

’t jagtje de andromeda

groot agtb=re voornemens waeren in het laest der

werd volgens haer hoog

Ed:e toe net verlan„

gen te gemoet gesienen

jongst afgewekene maend 7ber: of wel begin

heeft

van dese, het jagtje d’ andromida met het ant„

woord op deselve, mitsgaders parthije der gevor„

derde coopmanschappen en provisien als anders

den vrijborger van allen

ten behoeve van dit gouvernement na her„

sig herwaerts ter neder-

gestelt.

waerts te depecheeren welke bodempje.

om daar door van diverse benodigtheeden

buijten