closeTerug naar inventaris

Transcriptie

47:

omtrend de portugese

comp, en andere schepen

van die natie hier voor bij

passerende zullen d’ordres

tot het betalen van an„

keragte gelt g’observeert

werden

Van Malacca de dato 10:' 8ber: 1707.

buijten verteegentheijt te raken, al rijkhalfende

sullen blijven te gemoet sten, hebbende sig den

vrijborger bartholomeus van allen die op den 28:'

d:o met sijn chialoup behouden ter deser rheede ver„

scheenen is, op u E E. hoog Ed: daer toe bekomene.

permissie met onse voor kennisse hier reets ter neder

geset. omtrent het invorderen van ’t ankeragie en

easfagie geld der hier voor bij passeerende portugese

conincx scheepen, waer van deselve op het gedaen

versoek van den goasen viceroij, door uE E.

hoog Ed=ns volgens der selver g'eert raeds besluijt

sub dato 6:e octob:r 1705, op de approbatie der

E heeren maijores int patria bij provisie sijn

gehiebereert geweest zullen wij en ook alle

andere bodems die natie toegehorende mitsga„

ders de onwillige tot de betalinge van de

geregtigheijt, sodanig handelen als uE E.

hoog Ed=ns ons hebben gelieven aen te schrijven

en bij het Extract uijt de missive der Ed:e heeren

seventhienen gedagtekent binnen amtterdam

den 30=en 8ber: 1706 mitsgaders UE E. hoog Ed:s ampte

missive sub datis 8 aug:o en 21:' 9ber: 1695, over die

materie na herwaerts gesz: in't breede is ter

weeder