closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5

Van Malacca de dato 10:' 8ber: 1707.

needergesteld, maer aengesien het portugese

oorlogschip nossa senhora des nevis op den 26:e januarij

versoeken om te mogen

deses jaars van Macao na goa, en op den 25=e Junij

weeten off het selve van ’t

portugues oorlog schip

noffa senhora des nevis

daer aen, weeder van goa na Macao, hier voor bij

esonder ’t selve te voldoen

hier tweemael gepasseert

gepasseerd is, sonder die geregtigheijt aen d’EComp:e

is ook sal moeten g’int

werden

te voldoen is ons eerbiedig versoek p:r naesten te mo„

gen weten, off wij die agterstal bij verschijning van

’t selve sullen moeten jnnen, dan wel tot mijding

van alle daer uijtte ontstaene moeijelijkheden voor

dit maal ongemerkt en stilswijgende laeten passe„

ren, tot de infameling van de gevorderde 100. a 150000 tot het bemagtigen van

de gevorderde thin, en

lapis besoar voor't patria

lb: thin voor t' patria, mitsgaders 150 a 200 oncen

sal alle mogelijke vlijt

werden aengewent.

lapis besoor sullen wij alle mogelijke devoiren

we

aen den en omtrend de procure vande tin UE E. hoog

Ed:s vorige ordres schuldpligtig observeeren

den gouvern:r roselaer vind sig ten uijttersten

verpligt omme in dese sijne waere dankbaar„

dankseggingen vanden

heijd aen uE E. hoog Ed=ns op te offeren, door dien

jouv: roselaer aen haer

hoog Ed:le wegen der

hem soo gunstig hebben gelieven te bedelen, en

selver genegene congra

n

tulatie met sijne bevor„

dering tot raad extraor„

feliciteren, over dat het onse Ed:e groot agtb=

diaris van jndia.

heeren superiores volgens der selver aenschrijven

bij missive van den 30:e octob:r 1706 behaegt heeft sijn

persoon met de caracter van raad extraordin:t

van