closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Malacca de dato 10:' 8ber: 1707.

nakominge van het daer bij ter needer gestelde

op den 19:e aug:o pass:t wanneer de johoorse affgesanten

hang abdul famat en hang Juwa van hier na

huijs vertrocken, aen den radja indrae bongsou

soodanig een brievje hebben afgevaerdigt als hier

besijden int copia overgaet, welkers jnhoud als

naer tijds gelegentheijd, en het gepasseerde gerigt

wat schrijvens en

sijnde hoopen willen dat uE E hoog Ed:s niet

schenkagie met haer aen

den radja indra boagsol

onbevallig sal te voren komen, mitsgaders

is afgesonden

door deselve ook werden g’approbeerd het geschenk

dat in recompene van de twee sijde rollen aen gem:

radja indra bongtoe gesonden is te samen bestaen

hebbende in.

1. p:s bafta brootchia geb: met goude hooffden

6 lb: garioffel nagelen

6 noten musschaeten mitsgaders nog

4 D:o D:s welke laeste uijt goede insigten

ten dienste der E Comp:s aen voorn: affgesan„

ten geschonken sijn.

Door dien den gewesen coopman en fiscael

matth:s van loon na dat door siekte een geruijmen

door het overlijden van

tijd het bed gehouden, en ’t enemael, uijtgeteerd den fiscaal van loon, is

tot het waarnemen van

die bediening protempore

was op den 20:e aug:o pass:o is komen te overlijden aangesteld den onder

koopman decker

en