closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

seeker soldaet door een

corp:l in een duel off twee

gevegt ter neder slegt

zijnde, is den laetten

daer over volgens luij

der sent:t met de arque„

bulade gestraft vater

2

de dood na volgde

Van Malacca de dato 10 8ber: 1707

en het opgeval gewiet heeft dat des daegs daer

aen seeker soldaet Joost Jansz: genaemt door

den corp:l matthijs walcoert van leijden binnen

dit fortres op den berg s:t paulo met den selven

in een duel off twee gevegt wierd ter weder gelegt

hebben wij den 24=e der selver maend in raede be„

sloten die bedieninge door den onder coopman

simon Willem decker pro tempore en tot de komste

van den hier te gemoet gesien werdende, den

jn dependent fiscael den E: A: kervel, onver„

mindert het waer nemen der soldij boeken,

te laeten bekleeden mitsgaders op het schrifte„

lijk gedaen versoek van den raed van justitie

alhier, vermits deselve door voorszz: toeval

en de aenhoudende onpasselijkheijt van den cap=n

luijtenant Jan Pietersz theelen, maer uijt

vijff personen bestond, tot mede leeden in het

selve g’assumeert den onder koopman en luijte„

nant Jsacq panhuijs benevens den p:l winkelier

Joannes Merkman Eenelijk tot het helpen, en de„

cideren van voorsz: crimnele saek gelijk des

anderen daegs daer aen of op den 25:e d:o ook geschiet is

wanneer voorn: corp: matthijs walcoert bij

defimiteijt