closeTerug naar inventaris

Transcriptie

:9./

Van Malacca de dato 10:' 8ber: 1707.

defimiteijt vonnis gecondemneerd wierd; om op

de ordinaire geregts plaets door de harquebisade

gestraft te werden dat er de dood navolgt, welk

vonnisse den 27:e daer aen is ter executie gesteld

gelijk uEEd:s sulx bij de sententie, die desen volgens

gewoonte is versellende sal komen te consteren.

om de winsten en s'lands inkomsten van ’t eene

onder het andere jaer niet te confonderen, hebben de geligte thol kleeden

uijt verscheijde armenis

en moorse scheepen ge„

ligt zijn p:r publijcque

wij vermits den tijd tot het sluijten onser handel

venditie verkogt

boeken sterk aenschoot op den 24:e aug:o laestleeden

in rade besloten de geligte thollen van de weij„

inge kleeden die uijt de armenise scheepen de b:

lourens, en soudatri, mitsgaders de moorse d=os de.

seijebags salamadras, en pattaloes, hier aen de

wal, en reets in comp:s negotie pakhuijsen geborgen

waeren des daegs daer aen off op den 25:' d:o int bij

wesen van den opperkoopman, ten overstaen van

en hebben te samen ge„

expresse gecommitt:s bij publicque venditie te

rendeert rd=s 595.

laeten opveijlen en verkopen gelijk ten dage

voorsz: ook geschiet is, wanneer deselve uijt„

wijfens het daer van overgeleevert rapport

welkers afschrift hier besijden over gaet een zoet vom„

matje van rd=e 595 off ƒ1785:— hebben gegolden

wijders