closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Malacca de dato 5:' xber: 1707

borger Jsaacq van den berg bekomt uE E. hoog

Ed=ns een versegeld kasje met een tweede stell

brieven, boeken en papieren aen uE Ed=e groot

agtb=r dicterende 't welk ons door de vrunden uijt

Japan p:r de fluijt Zoelen is toegesonden met

versoek dat het selve bij eerste voorkomende occa„

gie mogt werden voortgeschikt

voorn: borger Jsaacq van den berg heeft alhter

uijtwijsens de daer van verleende wisselbrieff

in comp:s casfa geteld een somma van 1150:

segge elff hondert en vijftig red=s omme met uE E=s

hoog Ed=s believen tot batavia door hem selfs

off wel absentie aen den mede borger Jacobus

dumee weeder ontfangen te werden, welk lae„

ste bij desen eerbiedig versoeken staende t

compt:r generael voor dat bedragen bij onse

lopen de handelboeken behoorlijk te werden

gecrediteerd (onderstond) waer Meede hoog

Ed=le Erntfeste, gestr: groot agtb=re manhafte

wel wijse, verresiende seer genenereuse heere

en keeren, desen dus kort sullen besluijten

en na alvorens uE E hoog Ed=s jllustre persoonen

inde beschuttinge van den almogenden

bevolen

27