closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12/

Van Amboina onder dato 29:e Septb:r A:o 1707.

vergeleken zijnde tegen voorgedagte ontfangst, soo blijkt

dat d’ E. Comp: aan overwigt op deese partije comt.

te gaudeeren een quantiteijt van lb: 2353 of bhaaren

4 13/350.

Onse affaires tot Hominoa dus verre ten eijnde hebben,

„de gebragt, begaven ons 18:e Meij weder na Haroeko

ter welker reede het voorsz: schip ’t Casteel Batavia op

22: derselver maand meede verscheenen weesende, wierd

den volgenden dag met het afscheepen van de aldaar

ontfangene Nagelen in d:o hiel meede werk begonnen

en 25:e daar aan gedaan becoomen, wanneer ons bleef

het gemnbarqueerde te rendeeren een montaant van

312 3/550

171976: lb:e of bhaaren h suijver gewigt, invoegen als

hier boven gesegt hebben, waar van gesubstraheert den

ontfangst zijnde 169431. lb: soo blijkt het meerder

uijtgeleverde of gewigt ld:o 2545 of 4 3/550 bhaaren, de

Nagelen op Harouko meede invoegen voorsz: afgescheept

wesende, vertrokken wij op ’t bekoomen van uEd:e geëerde

ordre, op 2:e Junij van die vastigheijd weder saparoua

alwaar op den 4: daar aan aanvang maakten met het

uijtreijken der penningen met welke besigheijd den 15:en d:o

soo verre gevordert waaren dat eenelijk nog manqueerde

de Negorijen suaka en Jkamakoe, wanneer genootsaakt

werden

P