closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 29=e Septb=r A:o 1707.

wierden te cesseeren en afwagten uEd:e beveelen op ’t

schrijven aan den Coopman Lindeborn aan den secreta„

ris van d’ E. agtb: Land Raad, om ons omtrent voorsz:

Negorijen naar te rigten alsoo weijgerde te obedieeren ’t geene

bij de E. Agtb:e Hongij raad den verledene Jaare volgens

daar toe specteerende vonnissen, ten haaren lasten is

uijtgesprooken, dan terwijl wij hier omtrend waaren

wagtende, wierd door die van sirrij sonij soo Christenen

als mooren nog aangebragt een Restant Nagelen ten

bedraage van 11. bhaar en 60 lb: welk restant sij

voorgaven niet eerder hadden connen ter schaal brengen

’t geen vervolgens dan ook betaalt hebben; waar na ten

deesen comptoiren nog vertoefden tot den 27:e der voorlee„

„dene maand Junij, wanneer (vermits de volkeren van

voorgedagte Negorijen Iuaka en Amahoe, waar door nu

reets diverse dagen waaren opgehouden, niet tegen„

„staande uwel Ed:le soo veel voudige en positive ordre

bij haar voorverhaalde onwilligheijd bleeven volher„

„den) wij goed vonden om geen meer tijd onnut te spillen

na Harouko te vertrekken te meer d:o Comptoirs orembaij

tot onse afhaaling reets verscheenen was, op welke

plaats zedert 28:e Junij tot 8:e deeser aan de Jnlan„

„deren meede de betaaling uijtgereijkt hebbende,

begaven wij ons in gevolge uwel Ed:e ordre op 9:' Cour:t

van

13