closeTerug naar inventaris

Transcriptie

&a

15

Van Amboina onder dato 29:e Septb=r A:o 1707

„vang met de beschrijving der sielen en Natgel boomen

gemaakt, en vervolgens daar ook meede gedaan werk

gekregen bij welke occasie dan ook naauleurig

den

gevisiteert hebbende de wagel thuijnen van jnlan„

„der om alsoo te ervaaren of den Jnlander geen nieu„

„we aanplanting gedaan had, en soo ja deselve te extir„

„peeren soo als de ordre desenthalven meede brengt,

soo heb ik op de ondervolgende plaatsen soo veel jonge

Nagelboompies bevonden, als daar bij aangehaald

sullen werden, te weeten op

Jongeboomen

87.—

Hoetoemoerij

10.

Zoija.

9.

Halong.

57.

Latoehalat.

6.

'E gehugt Zeijlale

34.

Hatala

Jnde doessong van Juff:r Bintang gen:t Catte Catte

bevonden 40 vrugt dragende boomen dewelke

in eenige Jaaren niet aangegeeven zijn, en

3.

daar onder 3. jonge d=os van 3. â 4. Jaaren segge.

zaamen 206:

En welke voorsz. 206 Coompies ik dan ook ten

eenemaal uijtgeroeijt hebbe ’t welk ik uwel Ed=e

dusdanig schuldpligtig aandiende terwijl verblijve

(onderstond) VEd„le Ootmoedigen Die naar (geteekent)

Jan