closeTerug naar inventaris

Transcriptie

28/

Van

Amban onder dato 29:' Sepbrt 173.

A:o 1678: op den 12:e Februarij in Amboi aangekoomen den.

8

Ed:e H:r Robbert de Vicq door haar Ho: Ed: tot Batavia

aangesteld om den voorsz: Ed: H:r Antonij Hurt in ’t Gouver„

„nem: te vervangen, dewijl laast gen: sijn Ed: agtervolgens

de ordre van de Heeren Majores op Batavia de gene„

„raale egeering van India met desselfs kennisse en erva„

„rentheijd moest helpen onderschraagen.

5

Welken H:r de Vicq op den 7:e Junij des voorm: jaars 1678.

voor de 22. gouverneur van Ambon geauthariteert

zijnde, soo is de Ed:e H:r Hurt dien selven dag na

Batavia vertrokken.

De Pr de vicq tot a:o 1681. gecontinueerd hebbende, schreef

als doen om sijn verlosting haar Hoog Ed: daar op niet alleen,

maar op de siekelijkheijd en swakheijd van ged: H:r de Vicq

lettende, stonden sijn Ed: sulx a:o 1682. toe, eligeerende

in desselfs plaatse den Ed: H:r Robbert Ladbrugge gouv:r

in Ternaten ged: H:r nog daarenboven tot haar Hoog Ed:s

expresse Commissaris aanstellende.

welk ter kennisse van de H:r de vicq zijnde gekoomen,

en sijn EE. nog al bij siekte continueerende, soo heeft

sijn EE. als daar toe permissie hebbende ’t Gouvernem:t

of

J