closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1707

43/

Van Ambornd onder dato 1 O ctb: 1707.

9

fiscaal de vlieg inhandigt, waar over aandagtelijk na Nesum Exhibitie van de

voorsz: stullen

tie van alle de voorn: stukken gebesoigneert, en princi„

door den fiscaal

„weesende op de explicatie gedaan door voorn=d fiscaal de verliegh by syn overgeleevert

de Vlieg overgegeven.

„palijk gereflecteert, berigt, dat namentlijk hij sig niet

in genoegsaame staat bevond, ofte te zijn gefundeert, na

scherpheijd van regten welke onwedersprekelijke bewijs vereijt„

„te, en om andere motiven meer, nogtans onder ’t wijser

sijn consideratie

ten deesen daars uijt

oordeel deeser Regeeringe gem: coopman Lindeborn aange

met verwondering

als nevens gelee„

„gaande de voorsz: saak te konnen actioneeren, versoekende

„sen en verstaan.—

dierhalven het besluijt deeser Regeeringe, soo is een pa„

„rig verstaan als niet wel te bevroeden weesende, wat

onder de woorden om andere motiven meer mogte opge„

„slooten leggen, ofte voorn: fiscaal bewoogen hebben,

soodanigen Expressie te gebruijken, die saak en het te

doene verdere nodige ondersoek, een ander dan hem fis„ Arrest om een an„

der dan hem de vlicq

„caal de Vlieg op te draagen te meer geoordeelt wierd uijt

dit proces op te

draagen.

voorsz: geexhibeerde stukken, wel actie tegen voorn:

Lindeborn te formeeren was, waar na den gouv: al„

daar op de overleve„

„ring geschiede van

„voorens tot de verliesinge van ijmand in sleede van gem: de papieren door

expresse gecomm:s

de vlieg getreden wierd, in raade Exhibeerde, alle de

ingewonnen.—.

aan sijn Ed: overgegeven hier vooren gem: schriftuu„

„ren door de Expresse gecommitteerdens in gewonnen, die

een parig gesustineert wierden, ten lasten van den

die ten lasten van

de Vlieque cas

presenten fiscaal De Vlicq concerneerende meerm:

subject geoor„

deelt zijnde.

rijsmaat te leggen, waaromme dan ook het besluijt

gevallen

B