closeTerug naar inventaris

Transcriptie

49

Van Ambar onder dato 120 Octb: 1705.

gevallen is, om alle de hier vooren gem: document en

soo veel door den fiscaal de Vlicg als de Expresse gecom„

Is den ondercoopman mitteerdens overgegeven te stellen, in handen van den

Willem du Rieu als

fiscaal in de saal

Onder coopman en guarnisoen boekhouder Willem

van de rijsmaat

aangestelt

du Rieu voorm: met qualificatie om het ampt van

fiscaal in deesen te Exerceeren tegens de Cooplieden

Lindeborn en de Vlieg voor den E: Agtb: raad van Jus„

Om sijn actie tegens

„titie alhier, soodanig als vermeenen, oordeelen en bevin„

Lindeborn en de Vlieg

te institueeren voorden mogt te behooren, breeder uijtgedrukt bij onse

den agtb: raad van

Justitie alhier.

resolutie van den 28:e Julij voorm: waar toe wij ons

nouw Hoog Ed:s welneemen in deesen voor ’t verdere koo„

„men te refereeren; na welke overgevinge der voorsz:

schriftuuren en institutie van actie door gem: du

dat geschiet en ’t

Rieu, tegens voorsz: persoonen door deesen E. Agtb:

proces voldongen

geraakt is

Raad van Justitie, de proceduuren niet tranierende

gehouden maar ter contrarie soo spoedig doenlijk

voortgeset en behartigt sijn dat als gesegt dat proces„

voldongen tot uw Hoog Ed:s geschikt werd.

getelde wistels.

Door de navolgende persoonen zijn zedert ons jongste

schrijven van den 29:e September aan uw Hoog Ed.s

nog in ’s Comps Cassa getelt een somma van Rd:s 1012.

en 27. omme met believen van uw Hoog Ed:s aan de hou„

„ders derselve weder te werden uijtgekeert als.

Voor.