closeTerug naar inventaris

Transcriptie

45

Van Mmlara onder dato 2: ctob: 1707.

Door den adsistent Ian Louisz: Munninks de Somma

van vierhondert Rd:s gesteld om aan mevrouw schagen weder

geremiteert te werden

Rd:s 400: —.

Agtb:

Door den Ed:e H:r Adriaan van der stel raad

Extraordinaris van India, mitsgaders gouver„

„neur en directeur deeser provintie een somp

„ma van Tweehondert Rd:s om aan mevrou Johanna

de Boullan huijsvrou van d’ Ed:e Heer Har„

„man de Wilde raad Extraordinaris en veld

Overste van India weder toegetelt te werden

200: —:

Ed:e Agtb: Eeer voorn: de somma van drie

Hondert Rd:s gesteld om aan de E:s Jacob Hengst,

Arnold Deldijn en Martinus Hoden Pijl

weder gerestitueert te werden.

300:

present secretaris van politie den onder„

„coopman Balthazarde Bruijne een

sommetie van twee en twintig rd:s en seven en

twintig stver:s om aan de regente van ’t La„

„serushuijs op Batavia weder uijtgekeert

te werden.

22: 27.

„. Eerw: predicant Willem Span„

dauw een somma van Negentig Rd:s om door

den meede Eerw: predicant Hero Krul

weder ontfangen te werden.

90: —.

Somma Rd:s 1012: 27.

ƒ

waar