closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N„o 26 Copia missive den ministersuijts tander

aanden gouverneuw araad alher vermeldende

de desastres die het scheepje schotenoog

omde zijd heeft belopen

27 vier rapporten van gecommitteerdens welenst

ontfangen inwegen en afscheepen van garioffel

nagelen op de specerij plaatsen

28 p:s Eijsch van benodigtheden voor’t aenstaende zaar

waer bij annex de chatalo gus der mede„

Legtint kracsje

Endenegotije

camenten

papieren

29 Register der in een aparte kas afgepackte

negotie boeken

deweesboe kijes

30

Een missive van weesm:s alhier aan haar Eerw:s tot

31

Batavia

missive aen 't opperhoofd van ’t generaele zoldij Comptoir

3p

33 registerder zoldijpapieren

34 Zoldij reeck: derthans vertreckende persoonen

35 twee rollen der gequalificeerde dienaren in dese provincje

36 naam rolle der p:l desen bodem vertreckende dienaren

_:o der p:l Delfland over Java vooraf vertrocken dienan

37

37½ de beandwoorde soldij memorie

38 memorie der opwissel getelde penningen

39 Cognoiscement van’t geladene indesen bodem

40 factura van 'tselve

41 onkost reecq:

werdende per de fluijt Delfland

over samarang afgesondende volgende

papiera

Dit Register

E A: duplicaat missive aan wel gem: haar hoog Ed„s

de dato 20:e desen

P geleijde briefje aen als vooren en gedateerd als even

1 Copia briefje aande Samarangse vrunden

L: P: