closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 11:en Junij Ao 1729

vande hougij niet al telang te Extendeeren

Id sullen, wij ons wegens het ghene

dat gedurende dese voijage verder is voorgevallen

aen het meerm„ trelaas refereren en hier

eenelijk nog bijvoegen dat den Gouverneur allede

goede gesteldheijd op de

buiten Comptoiren in een goeden staat

buite Comptoiren

bevonden en over al gerecommandeerd

heeft de Coffijculture gade teslaen

en op de speceren plaatsen voor allendingen.

rekommandatnt mrakende

te besorgen, dat denagelperken en wel speciaal

de Coffijen nagel Culture

de nieuw aangeplante bomen suijveren schoon

gehouden worden tot anrescement der

Jaarlijkse oogsten

Jn onse Eegadering op den 18:e xber: annopassaer

hebben wij geresumeerd de hier nevens gaande

en bij onse resol: vanevengem: datum g’ inse„

dememorie van 't tekort

„sereerde memorie van het in 12 maenden

komende bydenjongst gene„

raelen opureem is Geresum„t

vekoof komende bijde respective administrateurs

conform de onder ult:o Aug„s door Expresse

gecommitt:s gedanen opneem zinde desebve

behoorlijck geconfronteerd tegens de restanten

dernegotje boeken van anno 1728 en aangesien

de daerbij aengehaalde redenen van vermindering

ons selr suffisant sijn voorgekomen dheb„

ben wij goedgevonden alle de minderheden

als niet al te Excessiev bevonde zijnde

midsgaders