closeTerug naar inventaris

Transcriptie

11

65

Van Amboina den 11:' Iunij Anno 1729

midsgaders 57: p:s onbruikbare en onbequame

kruit kisten onder den Constabel benevens benev:s ofonbequame

krintkisten;

de door deut tte mieren ten Eenemald beschadigde

en bedorvene joe bossen bengaalse en 17 1/3 boss en 117 /3 bossen lont insoort

intanestont onder den baas van den wappen Camer

berustende opwinst en verlies op uw ho: Ed:s

gunstige appreebatie by onss handel

boeken te laten affschrijven de g’infecteerde

zout door’t vuur tedoen vernelen: ook hebben

wibijre socutie van 18. 8ber: almede laten afschryjving van ge kann

lapis olij

passeeren een minderheijd van 98 kannen klappus

oly pr Chaupan van denambons burgen

Abraham DRooij en onse chaloup de speel„

„man volgens rappout van Gecommitt„s

op een quantiteijt van 2110 kannen op Primo

en 20 der verwekene maand September

uijt Ternaten alhier te kort aengebragt

en den 19:' November daer aen geresumeert

en secretariale veeklaring 's daags bevorens

gepasseerd endaer uijt gesien dat door Expresse

gecommitt:s meenderpakhuijsen bij het Ledigen

schoon maken van 'tselve bevondenwas

een quantiteijt van 3375 lb: of een Last

En 3375 lb rijst

en vijf mater stoffige en ten eenemaal

bedurve rijst dewelke wij almede onder uw ho

Ed:s goedgunstig welduijden hebben laten in

zee gooijen en vervolgens afschrijven dog daer en

tegens.