closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 11:' Junij 1729

Pegeasia waars versonden miesgaders

bedurven tarwe endracken p„r Comp:

vendutie onder de prijsverkogt welk een en

ander dese vermindering veoirsaakt

heeft anders zoude dese reecq: gefavoni„

seend syn geworden met een tantum

-

van ƒ 1926:7:8:

Dlle

enstands inkamsei

Siands In komsten

met 8781:78:— dit is eenelijk voortko„

mende doordien meer zegels alhier en

Zagoebomen tot Hitol zyn verkogt dan A:o

_=oo

voorleden

welk bovenstaende verminderde ongelden met de

vermeender de winsten en inkomsten tesamen gevoegd

zijnde soblijkt dat dese provincie dit jaer

vergeleeken bij 't afgewekene dat als Gesegt

montant van 't gene dese provin gebevoordeld is een Summa van ƒ16478:2.

tie is bevoordeelt

wij hebben ten diendage na voor gaende naeuw

keurige examinatie van gem: demonstratie goedge

arrest omdene gotje boeken

vonden de negotie boecken tes luijten aengesien wij

te laten sluijter

niets hebben konnen uijtvinden het welke tot meer„

dere bevoordeling deser provincie soude konnen strecken

Terschiedige opvolging van uw ho: E: gevenereerde

b'andwoorden de ondervolg

end beveelen zullen wij thans overgaen tot het b'andwoorden

Extracten.

der ons toegesondene Extracten uit de generale missive

der ho: E: heeren 17 in'tvaderl:d de dato 26 aug:s 1727

Extract