closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

J

Van Amboina Den 11:' Junij A„o 1729.

Scruldpligtig beantwoor„

Extract uijt De Genorale

ding der nevenst aande Extracten

Brief gesz: door de hoog Edele Heren

uijt De Generale missive van d’

17: in’t Patria aanhaar bdel:

Ed: Heeren K VUintvaderland

voor soo verre deselve tot dese provin„

den Gouverneur generaal

die eenige relatie hebben

en de raden van India

Tot Batavia in dato 28:' aug:s

1727 vervattende dematenie

van

Amboina

uijt de missive van den affgaende gouvern:

over den verval der nagelculture in dese provin„

Pieter gabrij enden aankomende

cie hebben wij wijdlopig gesproken bij onse onder„

gouverneur Stephanus versluisin

danige messive aan uw ho: Ed:s van 19:' maij

dato 10:e Maij 1725 is ons wederom

des Jongst-gepasseerde Jaars weshalven het

voorgekomen deslegte toestand den nagel

maar onnodige recitf souden wesen

Culture vanden Iare 1725. hebbende al„

bij aldien wij hier iets anders wilden bijvoegen

leen maar bestaen in 255: bharen

als eenelijk dat het perijckel van despecerij

ruijm off 14044 1 lb: twelk een groot

Leverantie hollange hoe meer tesien affnemen

verschil en veel differeerd by voorgaende

E

„ten eenemal

aren wanneer de Leverantje deser

„schijnd gepreevenieerd te sijn door de nieuw

specerijen veel opulenter was gelik

aanplanting der jonge nagelbomen ten getale

nog in den Jaare 1724 dis is geweest

van 30 stux in ijderdousson ewaarvanwij

445637 lb: sodat bij vervoegd van tyd

verwagten dat de goede Effecten binnen korten

de gehele nagel Culture

Jaaren sullen komen te blijken sonder eens

soude verlooren gaen indie maniere

bedugt te durven syn voor al te exorbetan„

te en grote gewassen want by onse brie„

en selfs de leverantie daervan niet

fjes de dato 11: april nadenagel Comptoiren

zoude konnen voldoen aende indischl

versonden hebben wij volgens uw ho: E: gteerde

petitien en 't gerief der Chineese handel:s

ordre als een poinect van denaeuwkeurigste

veel minderdan dat onsen Eijsch Jaarl„s

daervan zoude konnen voldoen werden

observantie gerecommandeert en wijsulten

En alhoewel de ministers bij hare missive

terdesehoofdplaatse mede navermogen besor„

van 27:' 7ber: 1725: komen te melden deser

„gen inplaatse van sodanige boom als er door de

specerije inverval was Geraekt door het

se en geene inconvenienten komt uijt te gae„

vonderen uijtroen en sterven en een gering

ter Eersten een anderwerd inplaets geset

omdus 't bepaalde getal van 30 bomen in ijdek

getal van bomen en meer andere zaken

datij altijd Compleet tehouden, dog de oud„

zo vermeenen dat zodanige gegeve

telaten uijtsterven nadat de nieuwe genoegsame redenen wel in die maniere konden

veroorsaakt hebben 'tslegte nagel gewas

vrugten sullen geeven

maar daarbenevens soo oordelen dese

redenen seer frivool tewesen want gecon

sideneerd