closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 11:' Junij 1739.

sidereerd synde dese zaake en voorgestelde

redenen in die maniere soowaren bevonden

sosijnde ministers en die gane die zulx

incumbeert en aanbetrouwd is pligtb,

halven genecessiteerd om te besorgen dat so

veelbomen inwesenblijven en altoos syjn

bij aanplantinge der nieuwe nagelbomen

als konnen 6trecken om vrugten voorte

brengen ter voldoeninge vande vaderl:

en indische Eijsschen waarop saldien en

gelet en in alle maniere magtgenomen

werden dese zodierbaere culture

by ons inconsideratie synde genomen

't ges: door VE: bij derselven secrete„

missive van 3 feb: 1726 aen den Gouvern:r

versluijs ter aanquekinge van de nagel

Cultur kunnen dat wel op probeeren

in die maniere voorsoveel 'tEere

aangaat maar ten aansien der voor„

sorge daerbij genamen om niet overkoopt

te werden met het nagel gewasch is

wat werden geExterdeerd als wij bij

ondervindinge enige Iaren

herwaerds hebben ontmoet

Enbij aldien sulx soude mogen vooko„

men bij een goed en favorabel ge

wasch sosal maarsooge moeten

gedragen werden dat dese specerijs

maarwerden geleverd ter

plaatse daar 'tbehoord ten dienste

van d’ EComp: en gene andere

haar profijte daer mede in Indien

komen te doen

de Cossijculture recommandeeren

ten regande den Coppij Cultur, vaet niets

EE En hoogsten magt te nemen

anders tenoteren als dat in dit wingeweest,

want seer aengenaem aenden

tot opluijking van deselve weijnige appa„

aentie is wanst niet tegenstaende inden Jar Copervaar komt hier telanden

1725 nog goede hoop hadden dat uijt de ei wanneer eenige de minste voorvorge

thuijnen derburgers en andere particuliere wierden genomen tet ultiveringe

E

Lieffhebbers een goede quantiteijt Cauwa van deselve geeijk

in

ministers