closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27

Van Amboina Den 11: Junij 1729

nder tijd stonden geleverd te werden ministers melden bijhaar miss:

aan gesien de selve door de verwagting van aan VE van 23 maij 1725: dat inde

een

eenige prosijten uijt deselve te bemmen halen thuijnen van borgers en portuculiere

tot en gestadigen aerbeijd aen gewackerd wierden liefhebbers werd gedaan in’t gouverne„

so is Egter door vermindering der prijs tot res ment soo gelovendese culture een beter

5: spicol delieff hebbereij bij alle derenplanter Effect soude hebben en verwagten dat bij

sodanig verflaauwt dat sij ’t zedert dien tijd na

gevolgd van tijd volgens de goede ge„

hare thuijnei met een rijs meer hebben willen

dagten vande bediendens aldaer

omsien maar deselve ten Eenemaal Laten te gron

vandsecoffij ons meerder quan„

de gaen en verwiederen voor reden gevende dat

titeijt sal toegesonden werden

Subij sodanigen prijs de onkostende sij ten op„

Sigte der coffij aut: het onderhouden van staven

die sij tot Cultvering der thuijnen van nooden hebben

ommogelijk konnen goed mabien gelijk sulx breed,

voerig tesien is by onse resobutie op den 18 maart,

J„r l: genomen uit de briefjes vanhila en Saparoua

de dats 24 maart en 5: april by welk laatste

nog g’allegeerd werd dat de grond veel te slippig en te

mager is voor dese bomen die wel 2 maal sjaers

met goede aerde en meenden dienden versien tewerden

tot welken alsbeijd denlanderen egtervolk nog

slapen hebben behalven dat sy by voortsetting

der Coffij Culture anmogelijk behoorlijke

sorge voor dejonge aanplanting van nagelboomen

kondendragen

wat d’ Indigo tulturl aangaet

De aanplanting van Indigo ende vermeerdering Sohopenwij danden amboonels daer toe

van dies Leverantie hebben wij Iaarlijx en met goedewoorden sal tebrengen weesen

nog Jongstby ons schrijvens van Stilaen bouro en haar door Comp: bediendens alle

de dato 12 maart als een poinct van veel aengele„

middelen gesuppediteerd werden omme

geneheijt gerecommandeert sodat wij willen

in deselve culture tevolharden op dat

hapen dat de bediendens haar best zullen

in groter quantiteijt en goede deugdde„

doen omde ordres van uw hoog Edelens stipxtelijk

selve ons mag toegesonden werden

te volbrengen en na tekomen

Dog al Eevenwet hier bij wel Expresse

lijk voegende dat de voorgen: beijde cul

turen geen nadeel komen te geven off toe.

tebrengen aenden nagel oegst waer

voorsorge salmoeten gedragen werden

Wij hebben met seerveel ontstigtinge met de

Het misnoegen der hoog Edle heeren

memorie vanden affgaerden gouverneur

E E 11 Over de Ergerlijke conduite vand

d

Pieter gabrij aan syn vervanger Stephanus

preedikanten Walerius Nicolai en Iacobus

versluijs nagelaten in dato 22:' Meij 1725

rennet hebben wijaen den Eerw: kerkenraed alhier

gesiende Ergerlijcke beschrijvinge vande

bekrend gemaakt en twijffelen niet off het sal

persoon van walerius nicolaien J:s Remiet

haer Eerw:s tot eenlesstrecken sig voordier„ als predikanten in dit gouvernem:t bescheijden

gelijke aanstotelijckheden tewagten

welk gedragt in alte manieren

sch.