closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ius

a

29

Van Amboina Den 11:' Junij A„o 1729

ongerijmd endriftig versoek met afges:

gagie na Batavia was Gesonden daar

benevens voegende dat voor ’t toekomende

als ulke misselijke versoeken in soodanige

gequalificeerdens en speciaal in een

Capitain militair soude moeten affge„

slagen worden soo hebben met veel verwonde„

„ring gesien uijt VE missive van 22„'

8ber: 1725 dat VE gem: Ladenius op syne

gedaene beede en bij gebrek van hoofd offi„

cieren wederen hadden in sijn dienst hersteld

welke laatste g’allegeerde reden ons seer

wonderlijk is voorgekomen want niet kunnen

bedenken dat eenig gebrek van militaren in

Indien is en by aldien sulx mogte Exteren

sohad ’t van den dienst geweest ons sulx

tadverteren, op dat daar in souden konnen

voorsien hebben ten minsten op batavia

wel bequame menschen tot ’t waarnemen

vande charge als Capitain soude geweest

zijn dog dese persoon had had welver diend in

plaatse vanherstellinge insijne voorgaende

digniteijt sonder qualiteijt en gagie herw:s

gesonden teweesen terwaarschouwinge en aff

skrik van andere dieden dienst vande

Comp:s soligt stellen en haare meesters

so irreverent bejegenen 't welk uE: voor’t toekomende

recommandeeren insaken van dese nature

temoeten doen

wij approbeeren seer VE gegeve ordre by missive van

3 febrai 1726 aan gouvern: en raad deses gouverneur„t

gelijk mede aan de verdere comptoiren van

gelijk wij de onbequame goederen uijt ijser en koper

India gedaen waarbij komen terordoneeren dat de

bestaende benevens de onbruijkbare spijckersal eenige

onbequame goederen in Coper en ijser na batavia

Jaren na den anderen na Batavia hebben gesonden

tesenden daerbenevens de onbruikbare spijckers

Sosullelen wij in’t vervolg ook daar mede Continueeren

en’t gruijs van nootem muscalt niet meer in zel

te werpen maar al mede nabat: gesonden moeten werden door

welke resolutie de bediendens genood„

saakt sullen werden om meer agt op Comp:s

wharen en Coopmanschappen

te moeten geven ensig voortaan met

geen nietige preetexten en nog angefundeerde

raisonnementen sullen kunnen

behelpen

nader