closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amboina Den 11:' Iunij anno 1729

Van C„

Nader Extract uijt als vooren ver„

vattende de materie van

Banda

met veel Leetweesen hebben wij gesien

dat deziekte onder demenschen deses gou„

vernemends nog soo strk is grasseerende

waardoor veele waren welgerukt en daaronder

E Comp:s dienaren ter welker oirbake

dezake vande Comp: niet nabehooren,

konden waargenomen werden wij hopen dat god

dese plage bereijds heeft doen ophouden

en affgeweerd op dat een ijder syne bedie

ninge wederom salke bben kunnen waer

neulen en s Comp:s intrest behertigen

de Gehoude Conduites vanden predikant

Johannes Wilhelmus Loijaal waar by

komt te negeren met veel onbeschaamdheid

syn gedaen versoek om na Poeloe aij

tegaan tervisite van de kerken als mede

syn gedrag aldaar sijn ons seer ontstigtelijk

voorgekomen gelijk sulx hebben gesen

uijt de missive van den gouverneur

en raad in dato 25:' maij 1725 desepersoon

die andere met een goedvoorbeeld behoorden

voortegaen soo inleer als leeven hadwel

gemeriteerd omsonder qualiteijt

en gagie herwaerds gesanden inplaetse

van met een verbale correctie bereijd tewesen

tot voorbeeld van andere 'twelk in ’t soeko„

mamert

„mende indus danige

door uE: salmoeten gepractiseerd werden om

daardoor voorte komen de Ergernisse die

aande menschen souden komen gegeven werden

door ’t quaat gedrag van de predikanten

Devermindering van de lasten deses Gouvernements

inden Iare 1724 ter summa van ƒ1705: 13: 8

bijdie vanden Jare 1722/3 is ons Selv

aangenaem te vooren gekomen en verhopen dat

in’t vervolg deselve nog meerder sullen verminderen

ende winsten vermeerderen

2