closeTerug naar inventaris

Transcriptie

81

Van Amboina Den 11:' Junij A„o 1729.

vij apptobeeren VE gegeveordnes

tot het vernieuwen dermerken op alle

sodanige plaatsen daarde Comp: van te„

vooren volseffje heeft gehad omdaeniede

haar regtt te bewijsen waermede

Somdit district als verdere plaatsen

Salmoeten gecontinueert werden

Elll

deonderwigten op denoen muscaten

met de scheepen Dentvelt en’t raadh:s

van Vlissingen ter quantiteijt van 2 /8

en 2 1/6 pr Carto syn onsseer Excessiev

voorgekomen gelijk VE sulx mede

hiet tegenstaande de onderwigten op de

wel hebben geconsidereerd bijhaare missive

Bandase noeten tot dese provincje geen reta„

aande ministers deses Gouvernements

„tie hebben, soo sullen wij egter omtrent n dato 3:' Februarij 1726 want de

denagelbomen besorgen dat de scheeps verleen derwigten in’t Generael op de

dese specerijen met een magtigen uijtslan

pecerij komen van Jaer tot Jaer

sillenwerden toegewogen volgens de oude

te vermeerderen waar uijt wel Eenige

gewoonte en uw hoog Edelh:s meermalen

suspitien souden konnen geformeerd

gegeven ordres

worden en dat wel te meer om dat bij

Jnladinge dernoten muslaten volgens

'tschrijven van den Gouverneur

araad van 25:' Maij 1721 met een

mijne uijtstag aen de scheeps overheden

telkens werden toegewogen sodat

pehoewel de scheeps- overhieden door het presteren

van den Eld ten aansien van d’onderwigten

werden gelibereerdt sois dit werk

al Evenwel ons suspect voorgekomen

gen

daerom wij deje zaak aen uEd: nader

ondersoek en prudentje voor’t toeko„

mende welwillen overlaten en te

voorsien sodanige Excessen

niet meerderkomen tegebeuren

5

J

Dog nader Extract

uijt als voren vervattende met

„dematerie van

Pahawr

wij hebben met veel Genoegen gesien

dat op d’ Eijlanden

macquian en

touee