closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina

dematerien van Ternaten maccasser en

Timor hebben mede een betrecking op dese

provincje, dierhalven sullen wij de verandwoor,

ding denselver excuseeren

Den 11:' Junij A„o 1729

en Notier waren g’extixeerd

3465: volwasse notenbomen gelijk den

Gouverneur en raad zulx bijhare

missive vanden 12:e Junij 1725

komen te melden waerby salderen

gecontinueerd tewerden en willen

hopen dat de grasseerende ziekten

indit Gouvernement haast zullen cesseren

op dat deselve geen hinderpaal sonde

wesen ter executie vande specereije

visite gelijk Gouverneur en raadsulx

bij hare missive van 13 7ber: seggen

In onse missive van 20.' Julij

1726 hadden wij wel, g’approb:t 't op ont„

bieden na Bataviavanden pecunde

Labourdette Paulus de 200 ster

manus Graswinkel en Hartinus

Crommelin ter oirsake dat haar op

een opbehoorlijke manier tegens

rad

den Gonverneur Clolk„n den g' opposeert

maar by ons Synde g’Examineerd de

memorie terde fensje van boven gem:

personen opgesteld en aan VE: overgegeven

als ook 'tges: in VE missive van 18

Januarij 9:e feb: 1726 sthebbende e zaak

van een geheele andere gedaente gevonden

en gesien den Gouverneur Cloek

de semenschen op eens misterlyke maniere

heeft soeden teruineren door haer

niet onvaarheden tebeligtten daerom

tere

wij seerwelapprebeeren VE dengem

Cloek met stlstant van gagie na

vafavia hebben doen komen om aldaerna

bevindinge van Lakenvolgens zijn

bedrijff en om allemale versatien voor te komen

na behooren geactioneerd tewenden zullende

desesaabt strecken ten voorbeellen vooranderen

dewelke 't hoofd soin Gouvernementen

als directien repreesenterende ten dienste

van de EComp: haerdeel malen te bui tengaen

in't regeren van denundere bedientenswaendoor

de Comp: schade komt telijden ende selaetse

de gunste vande hoogeregerings om tijds

niet