closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

Van Amboina Den 11:' Junij A„o 1729.

niet hebbende in’t geheel werden geruijn:d

zullende afwagten wat indese zaak

verdervoorgevallen en hoe deselve

behandeld zalweesen

Jnsgelijx approbeelen seer VEdenresid:t

op manadd adriaan van Leenen met

stilstand van 9agie ter ontsake vandes

selfs stegte conduites hebben op ontbaden

en desse lfsplaetse wederom vervuld

met Ioan Swigtman diewijhopen

Comp:s intrest met een goed gverdrag

sal behertigen dog des tegte oirectie van

gem: Adriaan van Leene

hebben wij gesien 't groot gebreckoen

rijst mett Gjonvernement waerdoor

gouverneur en raadgenood saekt

waren geweest aander andsoen trecken,

de dienaren halff geld en halff riest

te verstrecken teweeten 2e lb rist

en 6rijpo: Contant tot dat menbeten

aldaer van rijst soude voorsien zyn

'i. welk wij denken bereijds geredress:

en dit Gouvernement van de benodigde rijst

voorsiens alweesen en waer toe de nodige

dispositie sal gemaekt zijn

alle de Comptoiren van een tge„

noegsame quantiteijt rijst altijd

voorsienwerden

Cog Baller veaer

uijt als even vervattende

demateril van

Saccasser

de Lasten en winsen deses Gouvernem:t

onder ulto aug: 1724 bij ons ondervonden

zijnde dat de eerste minder waren

geweest een summavan ƒ13870: 12: 8

so is ons sulx seer aengenaem voorgekomen

inverwagting dat den gouverneur Ioan

fredrik Gobius die doorlange en veel„

vuldige, ondervindingen ndie saken

van Indien kundig is door sijne

goede