closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 10:' Junij A„o 1729

goede Conduites de Comp: van

tijd tot tijd dese lasten sal doen vermin„

„deren ende winsten accresseeren

Maar niet veel ongenoegen is ons voorgeko„

men uijt de missive van den gouveneur

en raed in dato 15:' maij 1724:—

dat de advance op den kleden handel

niet veel contribueerde waar uijt klaer

tesien is, dat den particulieren

kleden handel in Jndiere nog seerin

practijx is wijsullen ons pe dese zaek

tegenwoordig niet verder Exlendeeren

alsodikwils aen VE deselve als een voor„

„naem poinct met kragtige expressien

hebben gerecommandeert inveragtinge

zynde VE daertoe allemiddelen sullen

tllle

sint werks

Dij onse missive van 20 Julij 1726

hebben wij gemeld dat de Comp:e

ministrs wel wat uieercordaath:t

hadden negengebruiken tenaersien

over het smoorden van een Comp: dienaer

die tusschen t hello en 't Casteel Rotter„

dam niet tijdstenoeg voorden

koning van Goa gewekenwas ingesien

hebbende uijt de missive van gouverneur een raad

15:' Meij 1725 dat de koning van Goasq

hadde gedeclareerd qualijd gedoene

van versuijmdt te hebben den gouverneur

daer van kennisse te geven en bij

ontmpetinge voor ’t toekomende

van zodanige zalen de persoonen aende

Comp: souden overleeveren om daerdoor ten

voorbeelde vananderen gestraft

tewerden soovermenen dese zaack

daerbij wel zoude moeten en behoren

teblijven alsode Comp: alles satis„

factje diens aengaende had gebre„

gen

T komt ons seer klaer voordat 's

vaertuijg op Sumatra tot Lampon

Silleboe thuijshorende en door de pat„

Challangs den oppas en Cassuaris

ter