closeTerug naar inventaris

Transcriptie

38

Van Amboina Den 10:' Junij A:o 1729

ter bekruijssinge uijt gesonden

ontmoet sekerlijk een jverversluiken

of wel moors handelaer salsyn

geweest daarom hadden de officieren

van Comp: Patchallangs beter de voir

moeten doen omdit vaertuijg te Erkennen

op dat het met meerderfindament

over 't gedrag vandesen navigant zouden

hebben konnen oirdelen en werdende

bediendens seer gerecommandeert

om alle sodaniges wervers niet alleen

tegen tegaan maer deselve te bemagtigen

en na behooren te straffen

Dog Nader Extract uijt

als vooren vervattende

dematerie van

Timor.

de vermindering der lasten in 't boekjaer

17 6/24 ten summavan ƒ356: 13:

is ons seer aengenaem te voren gekomen

inhope en verwagtinge zijnde de

winsten van dit contoartjen sullen

semeerderen op dat de Comp: bijvervolg

van tijd een gevrugten vanhare gedane

onkos tens almogen trecken en Erlangen

en bij gevolge dese plaats tot geen last

mogen wesen als tot nu toe is tgeschiet

wij apprekeeren VE gegeve antwoord

aan de ministers deses Comptoirs op '

voorgestelde bijhane missive

van 28„e augustus 1725 ter verbeetering

van Comp:s handel gedaen want wan„

„neer deburger vaart op Lifavend' om

zeggende Eijlanden wierd ingetrocken

'tselve des Portugeesen merkelijk

inhaar voordeel soude weesen aso

haar navigatje niet kanbelett worden

en bijgevolge aan'scomp:s Competiteuren

't wijnige dat nog door deburger

vaartuijgen zoo aen goud en groene

Cadjang op Batavia werd aengebragt

sond