closeTerug naar inventaris

Transcriptie

87.

Van Amboina Den 11:' Junij A„o 1729

maar daarbenevens ook van alle

andere waar aansulx soude mogen

gebreken„ ter onser EC: Encidatie en ge

rustheid moeten gedaen werden om daer

uijt denegte oirsaken van veragteringen

te binnen zien ondertusschen sore Com„

Edevermeerdering derwinsten en vermindering derlasfnandeerende ministers nogmaald

Salous by tallen tijden door een behoorlijke mes, omde verminderinge den lasten en vermeer„

„nage als andersinds werden behertigd stveel dernig dewinsten nauijtters te termogen

inons vermogen is:

te behertigen

Sog nader Extract uijt

als even onder dematerie

van

MMalacca

Het is ons tjansch onaangemaem

voorgekomen dat op 259 kannen zecq

bij vendutie ter oorsake van derselver

stegte hoedanigheijd was verloren

623 ptento mogelijk veroirsaekt door de

„weijnige sorge die de bediendens

voor C:s wharen dragen dog wij

recommandeeren VE voort toekomende

dat wanneer Eenige defecten aan

de van hier gesonden haren tsij op batavia

dit zullen wij mede fchuldpligtig observen„

off op de respective Compt:s gevonden soude

en bij aldien de vaderlandse wharen die en

mogen werden altijd zal bij moeten ge

steld werden den aenwanderesp: Camers

dienste van dit Gouvernement herwaerde

gesonden werden defectuens off onbruikbaer nevens derselver markes van

werden bevonden ten Eersten daarvan aan ut

oo dewelke deselve gesonden sijn ens ins„

Edeh:s kennisse geven met bij voeging van

de gelijx wanneer die nade Comptoiren

naem der respectvecanders nevens de marques

van Jndia Gesonden werden sullende

van dewelke de selve gesonden sijn

VE de bediendens moeten notificeeren

vanwat Camers Gesonden syn

op dat voor't toekomende hier inbeter

soude kunnen voorsien werden

Nog Nader Extract uijt

als voren onder de Materie

Bengasc:

van

op onse iterative aanschrijvinge

aende marginale aantheekeningen

bij