closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Aamboina den 10:' Iunij 1729

bij alle de brieven te maken sohebben

Dit sal zodanig agtervoegd werden gelijck

bevonden dat deselve bijdemkomende

altoos, tot nog toe geschiet is

brieven deserdrectje wederom syn

vergeeten ’t welk voor’t toekomende

E S indese als in alle andere brieven

zal moeten geobsenveert werden

Hog nader Exctract uijt als

even onderdematerie van

Cormande

onder de behandeling desermaterie

bekomt men narigt dat syn rooms

reijserlijke masesteijt de 8 Preelimu

„naire poincten die hem door de gallis„

pende magtenware voorgehouden

tot Canservatje vanderust van Eu„

ropa Eijndel:k heeft g’accepteert

En getekend en nademaal een derselv

pointten komt mede tebrengen dat

de vaert uijt oost Ende op de oost in„

dienstalmoeten bij provisie gesurcheerd

blijven voor den tijd van 7: Jaren en voorde

rest; de zake off namendl: den keijser

regt heeft om uijt de spaansche

nederlanden op de oostIndier en avige„

„ren op een Congres daer toe tehouden

rader worden ondersogt en affgedoen

se hebben wij niet konnen nalaten

VE het selve te communiceeren

eensdels om dat wij door’t agterblijven

deroosten der welwillen verhoopen

dat er nu voortaen wat minder gewoel

zal wesen inde lijwaten en andere inlands

geweef soter deser Custe als in Bengale

en de uncoops prijsendie doordien gretigen

aftrek so hoog gesteijgerd waren namate

ook zullen vermindert werden midsgrs:

de largesse van geld aengroeijen waertoe

medeseer veelsalhelpen onse gereduceerd

Eijsschen ende grootheijd van sooaensienelijcke

Capitalen als wij ten voldoeninge vande

indiase geld Eijsseen zedert eenige Iaren

herwaerds naar Indien hebben affgesonden

dan alsoo tot nog toe onsekert is off b'oost

indische Comp: hare Etablissementen

in Indien opgeregt niet welsaltragten

aln